Responsive Ad Slot

Tokat Kronolojisi

                              Son Güncelleme: 07 Kasım 2018, 15:30 
Responsive Animated Timeline Demo                   
 • Niksar’da deprem. (Anadolu’da gerçekleştiği belirlenen ilk ve en önemli deprem Niksar depremidir.) 
 • Pontus Kralı  VII. Mithridates Kelkit Vadisinde (Niksar Önlerinde) Roma Komutanlarından Lucullus'a mağlup oldu ve kaçarken Komana'ya (Gümenek) uğradı.
 • VII. Mithridates tekrar kendi bölgesine geçti ve Tokat-Gümenek, Roma ko­mutanlarından Pompeus tarafından ele geçirildi.
 • VII. Mithridates'in ölümünden sonra yerine geçen II. Pharnakes kendi topraklarını Romalıların elinden almak için yaptığı savaşların en önemlilerinden birinde Zile Ovası'nda Sezar'a mağlup oldu. Sezar, VENİ-VİDİ VİCİ (Geldim-Gördüm-Yendim) sözleri ile tarihe geçen meşhur mektubunu, burada yazmış­tır.
 • Roma İmparatoru Tiberius zamanında Niksar’ın adı Neocaesarea (Yeni Kayseri) olarak değiştirildi. (Niksar,bu orijinal isimden kısaltılmıştır.)
 • Niksar’da bilinen ikinci büyük deprem.(Bu depremde bir çok tarihi yapı -özellikle Pontus dönemine ait- yıkılıp, yok oldu.)
 • Niksar’da üçüncü büyük deprem.(Pontus ve Roma döneminden ayakta kalabilen birçok tarihi yapı da bu depremde yıkılıp yok oldu.Bizanslılar kenti onarmaya çalıştılar.Özellikle kale duvarlarını güçlendirip,kaleye sarnıç ve depolar yaptılar.)
 • Malazgirt Savaşı'nda Türk Kumandanı Alpaslan'a mağlup olan Bizans İmpa­ratoru R. Diogenes serbest bırakıldıktan sonra Tokat'a geldi ve buradan Adana'ya geçti.
 • Tokat ve dolayları Bizanslılardan Danişmend Oğullan'nın eline geçti.
 • Tokat ve çevresi Konya Selçukluları eline geçti.
 • Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan’ın Niksar’ı fethi. Niksar’da Anadolu Selçukluları döneminin başlaması.
 • Tokat'ın Pazar İlçesinde bulunan Mahperi Hatun Kervansarayı, Tokat-Turhal-Amasya kervan yolu üzerinde bulunan ve Ballıca Mağarasına giderken sol tarafta kalmakta olup Sultan I.Alâeddin Keykubat’ın eşi Mahperi Hatun adına 1238–1239 yılında, oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında yaptırıldı.
 • Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev Tokat'a geldi.
 • Batıda Amasya ve Turhal’dan gelen yolları doğuya, Karadeniz’den gelen yolları da Orta Anadolu’ya bağlayan bir kavşak olan Hıdırlık Köprüsü, Selçuklu döneminde Pervane Seyfeddin Hamit tarafından yaptırıldı. Köprünün mimarı İbn El Hâkim ismi ile tanınan Ebu’l Ferecoğlu Bahaddin Mehmet’tir.
 • İlhanlılar, Tokat ve dolaylarında hakim oldu.
 • Pervane Bey tarafından Tokat Da-ruşşifası kuruldu.
 • Tokat ve dolayları Ertena Oğullan eline geçti.
 • Tokat ve dolayları Kadı Burhanettin hakimiyeti altına girdi.
 • Tokat Osman Oğulları eline geçti.
 • Timur Ankara Harbi'ne giderken Tokat'a geldi.
 • Fatih Sultan Mehmet’in Niksar’a gelmesi. (Fatih, o yıl ramazan ayını Niksar’da geçirdi.)
 • Uzun Hasan, Tokat'ı yaktı, yıktı ve yağma etti.
 • Fatih Sultan Mehmet Trabzon'a giderken Tokat ve Niksar'a geldi.
 • Tokat'lı alim ve Şeyhülislam Molla Hüsrev vefat etti. Bursa'da kendi yaptırdığı medrese civarına defnedildi.
 • Adını bulunduğu mahalleden alan camii kayıtlarda “Hatuniye Cami” olarak geçse halk arasında ise "Gülbahar Hatun Cami" ve "Meydan Cami" olarak bilinen Cami, Sultan II. Bayezid tarafından annesi Gülbahar Hatun adına yaptırıldı.
 • Şah İsmail Tokat'a hücum ederek şehri yakıp yıktı.
 • Kanuni Sultan Süleyman döneminde Behzat çayına adını veren Fakihoğlu Hacı Behzat tarafından çayın kenarına Behzat Camisi yanında yaptırıldı.
 • Tokat Voyvodalık oldu.
 • Kanuni Sultan Süleyman, İran seferi hazırlıklarım yapan ordusu ve veziri Sokullu Mehmet Paşa ile Tokat'ta konakladı ve bü­tün Anadolu'da seferberlik emri verdi.
 • Yavuz Sultan Selim'in hocası Tokat'lı Büyük alim İbn-i Kemal İstan­bul'da vefat etti.
 • Kanuni Sultan Süleyman ekim ayının 22'sinde Tokat'a geldi ve bir gece kaldıktan sonra Amasya'ya gitti.
 • Tokat'taki en büyük Osmanlı anıt eseri olan Ali Paşa Külliyesi (Ali Paşa Camii ve Ali Paşa Hamamı), Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu Şehzade Beyazıt'ın damadı Ali Paşa tarafından yaptırıldı, Ali Paşa Caminin avlusunda Ali Paşa’nın eşi ve oğlu Mustafa Bey’in türbeleri de yer almaktadır.
 • Karayazıcı asileri Tokat'ı yağma ettiler ve yaktılar.
 • Kuyucu Murat Paşa Tokat'a geldi.
 • Tokat Valide Sultanlara Hassıhü-mayün oldu.
 • Asilerden Abaza Mehmet Paşa Tokat'a geldi.
 •  Veziriazam Hüsrev Paşa Tokat'a geldi.
 • Veziriazam Hüsrev Paşa Tokat'ta öldürüldü.
 •  Sultan IV. Murat Tokat'a geldi.
 • Veziriazam Bayram Paşa Tokat'a geldi.
 •  Meşhur hattat Tokat'lı Mehmed-ül Liman vefat etti.
 •  Evliya Çelebi Tokat'a geldi.
 • Yeniçeri ocağının kaldırılması için fetva verme cesareti gösteren, 104.'üncü Osmanlı şeyhülislamı, din ve hukuk âlimi Kadızade Mehmed Tahir Efendi Tokat'ta doğdu.
 • Türk Mizahına "Kırk yıllık Kani, olur mu yani?" deyimini bırakan Tokat'lı Ebubekir Kani İstanbul'da vefat etti.
 • îbni Sina'nın KANUN'unu Türk­çe'ye çeviren alim ve doktor Tokat'lı Hemnik Mustafa İstanbul'da vefat etti.
 • Mısır'dan dönen Sadrazam Yusuf Paşa Tokat'a geldi ve İstanbul'a gitmek üzere ayrıldı.
 • Tokat'ta ilk panayır açıldı.
 • Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa Tokat'ta doğdu.
 • Tokat ve dolaylarında ilk defa erkek nüfus sayımı yapıldı.
 • Tokat'ta ilk defa Rüştiye okulu açıldı, bunu Mekteb-i idadi Terin açılması izle­di.
 •  Tokat'ta ilk kütüphane Hacı Hüse­yin Efendi tarafından kuruldu.
 •  93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşları) sırasında Batum Dolaylarından gelen Gürcüler’in ve Kafkasya Dolaylarından gelen Çerkezler’in Niksar ve köylerine yerleştirilmeleri.
 • Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa İstanbul'da vefat etti.
 • Tokat Müzesi’nin kuruluşu, Tokat Halkevi’nin açılışı, Tokat İl Yıllıkları, Tokat tarihini tanıtan önemli eserlerde imzası bulunan Eğitimci, Yazar ve Tarih Araştırmacısı Halis Turgut CİNLİOĞLU, Tokat’ta Behzat Çayı kenarında 2 katlı bir evde dünyaya geldi.
 • > Mütevellioğlu Enver bey Tokat Belediye Başkanı (1907-1913) oldu.
  > Reşadiye ilçesi kuruldu.
 • > Tokat'ta halkımızın büyük sel diye ifadelendirdiği büyük seylap oldu ve binlerce kişi sele kapılarak boğuldu.
  > Kâtip Tahir Efendi Tokat Belediye Başkanı (1913–1915) oldu.
 • Mahkeme Önü ve Buzluk semtin­e büyük yangın oldu.
 • Hey Onbeşli türküsüne konu olan 1315 (1899 ) doğumluların askere çağırıldı.
 • Elmacızade Hüseyin Efendi Tokat Belediye Başkanı oldu. (1919–1921)
 • "Karadeniz Rum Cumhu­riyeti" kurmak suretiyle memleketin parçalan­masına çalışan Rumların bu çabalarını önlemek için Samsun'da kurulan Müdafaa-i Hukuk Ce­miyeti, bir şubesinin Tokat'ta kurulmasını, "Ahaliyi Muhtereme" başlıklı yazı ile duyur­du.
 • Karadeniz Türkleri Müda­faa-i Hukuk Cemiyeti feshedilerek Erzurum'da kurulan "Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" ile Tokatlılar temasa geçtiler. (Yeni cemiyet birçok yerlerde başka adlarla kurulan cemiyetleri birleştirmek gayesi taşıyordu.)
 • İzmir'in Yunan­lılar tarafından işgali nedeniyle Tokat'ta ilk miting Niksar ilçesinde yapıldı. Binlerce kişinin katıldığı miting sonunda Reddi İlhak Cemiyeti Reisi Hacı Mahir Bey'in imzası ile İtilaf Dev­letleri temsilcilerine aşağıdaki metinle telgraf çekildi. "Niksarlılar hukukun hamisi olduğunu iddia eden Wilson'a ve diğer devletlere müracaat ediyoruz. Artık bizim feryadımıza kulak tıkamayınız, mevcudiyeti milliyetimize tecavüzü ve bu tecavüzde devamı kastediyorsanız en kısa yol bizi öldürmektir. Geliniz öldürünüz. Biz Türk olarak en küçük vatan parçasının Türk kalmasını istiyoruz, siz de buna söz vermiştiniz. Şimdi ise sözünüzde durmadığınızı görüyoruz. Anadolu'ya uzatılacak bir tecavüz bizi öldürmek için uzatılan bir adımdır. İnsaniyet ve adalet namına bu suikasttan vazgeçmenizi rica ediyoruz."
 • Mustafa Kemal Paşa bir gün evvel Tokat Postanesini kontrol altı­na aldırmış ve buraya geliş hareketlerinin hiçbir yere bildirilmemesini sağladıktan sonra Tokat Belediye Salonunda 25 Kişilik aydınlar, gru­buna özetle; "... hiçbir savunma vasıtasına sahip olmasak dahi, dişimiz, tırnağımızla,zayıf ve dermansız kolumuzla mücadele ederek şeref ve haysiyetimizi, namusumuzu müdafaa etmeyi zaruri görüyorum. Tarih bize, vatan uğruna, canını, malını esirgemeyen milletlerin asla ölme­diklerini, hala yaşadıklarını göstermektedir. Ben hayatımı hiçbir zaman milletimden üstün görmedim ve görmeyeceğim. Her an milletim için şerefimle ölmeye hazırım!" Bu ateşli hitabe, dinleyenler üzerinde son derece etkili olmuştur.
 • Erzurum'daki Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin hazırladığı ERZURUM KONGRESİ toplandı. Bu kongreye Tokat'tan Hamamcıoğlu Rıfat bey katıldı.
 • 4 Eylül 1919'da Sivas'ta yapılan Sivas Kongresi'nden sonra Tokatlılar Milli Mücadelenin önemine ve hakikatine sahip çıkarak, İstanbul Hükümeti ile tamamen bağlantıyı kestiler.
 • Mustafa Kemal Paşa Amasya'ya geçmek üzere Sivas'tan Tokat'a geldiler.
 • Amasya'da yapacakları temasları için Tokat'a gelen Mustafa Kemal Paşa, bir gün devamlı halkla alakalı konular üzerinde görüşmeler yaptı ve Tokat hakkında iyi intibalarla Amasya'ya hareket etti.
 • Mustafa Kemal Paşa yanlarında gazeteciler olduğu halde Tokat'a geldi­ler.
 • Mustafa Kemal Paşa sabahleyin İhtiyat Zabitleri Teavün Cemiyetine uğrayıp görüşmelerde bulunduktan sonra öğleyin Sivas'a hareket etti
 • Ahmet Fevzi Paşa başkanlığındaki bir heyet Tokat'a geldi.
 • > 17 Mart; 16 Mart 1920'de İstan­bul'un İngilizler tarafından işgali ve yapılanları protesto için Tokat'ta büyük gösterilerle mitingler yapıldı.
  > 18 Mart; İstanbul'un işgali üzerine Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasının bildirilmesi  üzerine  Tokat'tan meclise seçilenler belli oldu.
  > 6 Temmuz; 2 Temmuz 1920 tari­hinde asilerin Zile'yi yaktıktan sonra yakalanmaları, Kolordu Komutanı Rafet Paşa'nın harp divanı kararlarının infaz edilmesi.
  > 25 Temmuz; Postacı Nazım isyanı bastırıldı.
  > 26 Temmuz; Bütün isyanlar bastırılarak Tokat'ta huzur sağlandı.
 • > Seyfi Şükrü Bey Tokat Belediye Başkanı oldu. (1921-1923)
  > Mart; Merkezi Sulusaray olan Artova İlçesi’nin kuruldu.
 • Tokat İl Oldu.
 • > Sait Bey Tokat Valisi (1921–1926)
  > H.Ali Yağcı Tokat Belediye Başkanı oldu.
 • > Mustafa Rahmi Gökçe Tokat Valisi oldu.
  > Mehmet Agâh Bey Tokat Belediye Başkanı (1924–1926) oldu.
  > Tokat Vilayet Matbaasının açıldı.
  > Tokat İl Ticaret Odası kuruldu ve ilk başkan Tahir Rüştü BAÇ oldu.
  > 25 Eylül; Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa dördüncü kez Tokat'a geldi. Gazi, eşi Latife Hanım ile birlikte Tokatlı Piyade Yüzbaşı Mustafa Vasfi Süsoy’a ait konakta 2 gece misafir oldu.
 • > Tokat İdadisinin (Lise) Ortaokula dönüştürüldü.
  > Mübadele sonucu Yunanistan’ın Drama, Kavala, Selanik, Kayalar ve köylerinden gelen 6800 göçmen Tokat’a yerleştirildi.
 • > Kadri Üçok Tokat Valisi (1926 -1930) oldu.
  > H.Ali Yağcı Tokat Belediye Başkanı (1926-1928) oldu.
  > Tokat Belediyesi İlk İtfaiye Teşkilatını Kurdu.
  > Tokat Belediye Parkı açıldı.
 • > Anadolu’da ilk açılan müzelerden biri olan Tokat Müzesi, tarihi Gökmedrese'de Halis Turgut CİNLİOĞLU öncülüğünde açıldı.
  > Bağış Uçak kampanyasına destek için Erbaa Belediye Başkanı Sururi SAY öncülüğünde önemli bir bölümü zengin tütün tüccarlarının desteği ile toplanan yardımlarla alınan 1012 numaralı uçağı Türk Hava Kurumuna hediye edildi, uçağa Erbaa Tayyaresi ismi verildi.
 • Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Sivas'tan saat 14.00'de To­kat'a geldiler. Belediyeyi ziyaret ettiler.
 • Bağış Uçak kampanyasına destek için Niksarlılar topladıkları paralar ile aldıkları uçağı Türk Hava Kurumuna bağışladılar, uçağa Niksar Tayyaresi adı verildi.
 • Sivas-Samsun T.C.D.D hattının Tokat'ın batısındaki Turhal, Zile, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinden geçen 105 km'lik kısmı ulaşıma açıldı.
 • Turhal Şeker Fabrikasının temeli İktisad Vekili M.Celal Bayar tarafından atıldı.
 • Bağış Uçak kampanyasına destek için Zileliler kendi aralarında topladıkları para ile Çekoslovakya'dan T16 tipi savaş uçağı alarak Türk Hava Kurumuna bağışladı, uçağa Zile Tayyaresi adı verildi.
 • Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki Kelkit havzasında yer alan Erbaa, Niksar, Reşadiye, Suşehri, Koyulhisar, Erzincan ve Erzurum 26 Aralık’ı 27 Aralık’a bağlayan gece saat 02.00'de 7.9 şiddetinde depremle sarsılmış, Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde resmi rakamlarla toplam 32.962 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 100.000 kişi de yaralanmış, yerleşim yerlerinde hasarsız tek bir bina kalmamıştır.
 • Erbaa ve Niksar'da yaşanan depremde 1939‘daki depremden daha fazla can ve mal kaybına sebep olmuş, Erbaa adeta haritadan silinmiştir. 
 • 26/27 Kasım 1943 tarihinde Cuma gecesi saat 00.45’te Erbaa ve Niksar'da vukua gelmiş olup, birinci ve ikinci depremlerden sonra halk,az çok depremlere dayanabilecek nitelikte konut yapma sistemine geçmiş bulunduğundan mal ve can kaybı diğer depremlere nispeten daha az olmuştur.
 • Tamamen Türk mühendisleri ve yerli kaynaklarla tamamlanan Almus barajı ve hidroelektrik tesisleri su, ışık bekleyen Anadolu'nun bir bölgesini kalkındırmak için bizzat projenin mühendisi dönemin Başbakanı Süleyman DEMİREL tarafından hizmete açıldı, tesis o dönem 157 milyon 160 bin liraya tamamlandı.
 • 3 defa kırılan bacağına rağmen 285 uluslararası güreşten yalnız dördünü kaybeden, 85 defa milli olarak bu alanda rekor kıran, 4 defa Dünya şampiyonu, 2 defa dünya kupası şampiyonu olarak "Şampiyonlar Şampiyonu" unvanını kazanan ve bir dönem Almus Çevreli Kasabası Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin AKBAŞ, geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda hayata gözlerini kapattı.
 • Tansu ÇİLLER başbakanlığındaki 51. hükumetin Tokatlı Ulaştırma Bakanı Ali Şevki EREK'in desteğiyle yapımı tamamlanan Tokat Havalimanı, TOKAT isimli RJ 100 tipi 100 kişilik ilk Türk Hava Yolları uçağının inmesiyle resmen ve fiilen trafiğe açıldı. 

Sizlerde Tokat Kronolojisi sayfamıza katkıda bulunmak isterseniz, bize sosyal medya hesaplarımızın mesaj kısmından veya Tokattannet@gmail.com email adresinden ulaşabilirsiniz...

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Okumadan Geçme
Tokattan.net © 2016-2018