Responsive Ad Slot

Tokat Kronolojisi

                              Son Güncelleme: 2 Ağustos 2021, 10:28 
Responsive Animated Timeline Demo                   

 •  Niksar’da deprem. (Anadolu’da gerçekleştiği belirlenen ilk ve en önemli deprem Niksar depremidir.) 
 •  Pontus Kralı  VII. Mithridates Kelkit Vadisinde (Niksar Önlerinde) Roma Komutanlarından Lucullus'a mağlup oldu ve kaçarken Komana'ya (Gümenek) uğradı.
 •  VII. Mithridates tekrar kendi bölgesine geçti ve Tokat-Gümenek, Roma ko­mutanlarından Pompeus tarafından ele geçirildi.
 •  VII. Mithridates'in ölümünden sonra yerine geçen II. Pharnakes kendi topraklarını Romalıların elinden almak için yaptığı savaşların en önemlilerinden birinde Zile Ovası'nda Sezar'a mağlup oldu. Sezar, VENİ-VİDİ VİCİ (Geldim-Gördüm-Yendim) sözleri ile tarihe geçen meşhur mektubunu, burada yazmış­tır.
 •  Roma İmparatoru Tiberius zamanında Niksar’ın adı Neocaesarea (Yeni Kayseri) olarak değiştirildi. (Niksar,bu orijinal isimden kısaltılmıştır.)
 •  Niksar’da bilinen ikinci büyük deprem.(Bu depremde bir çok tarihi yapı -özellikle Pontus dönemine ait- yıkılıp, yok oldu.)
 •  Niksar’da üçüncü büyük deprem.(Pontus ve Roma döneminden ayakta kalabilen birçok tarihi yapı da bu depremde yıkılıp yok oldu.Bizanslılar kenti onarmaya çalıştılar.Özellikle kale duvarlarını güçlendirip,kaleye sarnıç ve depolar yaptılar.)
 •  Malazgirt Savaşı'nda Türk Kumandanı Alpaslan'a mağlup olan Bizans İmpa­ratoru R. Diogenes serbest bırakıldıktan sonra Tokat'a geldi ve buradan Adana'ya geçti.
 •  Tokat ve dolayları Bizanslılardan Danişmend Oğullan'nın eline geçti.
 •  Tokat ve çevresi Konya Selçukluları eline geçti.
 •  Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan’ın Niksar’ı fethi. Niksar’da Anadolu Selçukluları döneminin başlaması.
 •  Tokat'ın Pazar İlçesinde bulunan Mahperi Hatun Kervansarayı, Tokat-Turhal-Amasya kervan yolu üzerinde bulunan ve Ballıca Mağarasına giderken sol tarafta kalmakta olup Sultan I.Alâeddin Keykubat’ın eşi Mahperi Hatun adına 1238–1239 yılında, oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında yaptırıldı.
 •  Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev Tokat'a geldi.
 •  Batıda Amasya ve Turhal’dan gelen yolları doğuya, Karadeniz’den gelen yolları da Orta Anadolu’ya bağlayan bir kavşak olan Hıdırlık Köprüsü, Selçuklu döneminde Pervane Seyfeddin Hamit tarafından yaptırıldı. Köprünün mimarı İbn El Hâkim ismi ile tanınan Ebu’l Ferecoğlu Bahaddin Mehmet’tir.
 •  İlhanlılar, Tokat ve dolaylarında hakim oldu.
 •  Pervane Bey tarafından Tokat Da-ruşşifası kuruldu.
 •  Tokat ve dolayları Ertena Oğullan eline geçti.
 •  Tokat ve dolayları Kadı Burhanettin hakimiyeti altına girdi.
 •  Tokat Osman Oğulları eline geçti.
 •  Timur Ankara Harbi'ne giderken Tokat'a geldi.
 •   Fatih Sultan Mehmet’in Niksar’a gelmesi. (Fatih, o yıl ramazan ayını Niksar’da geçirdi.)
 •   Uzun Hasan, Tokat'ı yaktı, yıktı ve yağma etti.
 •   Fatih Sultan Mehmet Trabzon'a giderken Tokat ve Niksar'a geldi.
 •  Tokat'lı alim ve Şeyhülislam Molla Hüsrev vefat etti. Bursa'da kendi yaptırdığı medrese civarına defnedildi.
 •  Adını bulunduğu mahalleden alan camii kayıtlarda “Hatuniye Cami” olarak geçse halk arasında ise "Gülbahar Hatun Cami" ve "Meydan Cami" olarak bilinen Cami, Sultan II. Bayezid tarafından annesi Gülbahar Hatun adına yaptırıldı.
 •  Şah İsmail Tokat'a hücum ederek şehri yakıp yıktı.
 •  Kanuni Sultan Süleyman döneminde Behzat çayına adını veren Fakihoğlu Hacı Behzat tarafından çayın kenarına Behzat Camisi yanında yaptırıldı.
 •  Tokat Voyvodalık oldu.
 •  Kanuni Sultan Süleyman, İran seferi hazırlıklarım yapan ordusu ve veziri Sokullu Mehmet Paşa ile Tokat'ta konakladı ve bütün Anadolu'da seferberlik emri verdi.
 •  Yavuz Sultan Selim'in hocası Tokat'lı Büyük alim İbn-i Kemal İstan­bul'da vefat etti.
 •  22 Ekim | Kanuni Sultan Süleyman Tokat'a geldi ve bir gece kaldıktan sonra Amasya'ya gitti.
 •  Tokat'taki en büyük Osmanlı anıt eseri olan Ali Paşa Külliyesi (Ali Paşa Camii ve Ali Paşa Hamamı), Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu Şehzade Beyazıt'ın damadı Ali Paşa tarafından yaptırıldı, Ali Paşa Caminin avlusunda Ali Paşa’nın eşi ve oğlu Mustafa Bey’in türbeleri de yer almaktadır.
 •  Karayazıcı asileri Tokat'ı yağma ettiler ve yaktılar.
 •  Kuyucu Murat Paşa Tokat'a geldi.
 •  Tokat Valide Sultanlara Hassıhü-mayün oldu.
 •  Asilerden Abaza Mehmet Paşa Tokat'a geldi.
 •  Veziriazam Hüsrev Paşa Tokat'a geldi.
 •  Veziriazam Hüsrev Paşa Tokat'ta öldürüldü.
 •  Sultan IV. Murat Tokat'a geldi.
 •  Veziriazam Bayram Paşa Tokat'a geldi.
 •  Mevlevilik Tokat'ta yayılmaya başlamasıyla ilk defa 13. Yüzyılda ve geçirdiği yangından sonra 15. Yüzyılın sonunda Tokat Mevlevihanesi yaptırıldı.
 •  Meşhur hattat Tokat'lı Mehmed-ül Liman vefat etti.
 •  Evliya Çelebi Tokat'a geldi.
 •  Tokat ve çevresinde deprem meydana geldi.
 •  Yeniçeri ocağının kaldırılması için fetva verme cesareti gösteren, 104.'üncü Osmanlı şeyhülislamı, din ve hukuk âlimi Kadızade Mehmed Tahir Efendi Tokat'ta doğdu.
 •  Türk Mizahına "Kırk yıllık Kani, olur mu yani?" deyimini bırakan Tokat'lı Ebubekir Kani İstanbul'da vefat etti.
 •  îbni Sina'nın KANUN'unu Türk­çe'ye çeviren alim ve doktor Tokat'lı Hemnik Mustafa İstanbul'da vefat etti.
 •  Mısır'dan dönen Sadrazam Yusuf Paşa Tokat'a geldi ve İstanbul'a gitmek üzere ayrıldı.
 •  Tokat'ta ilk panayır açıldı.
 •  Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa Tokat'ta doğdu.
 •  Tokat ve dolaylarında ilk defa erkek nüfus sayımı yapıldı.
 •  Tokat'ta ilk defa Rüştiye okulu açıldı, bunu Mekteb-i idadi Terin açılması izle­di.
 •  12 Ocak | 19. Yüzyılda yapılan idari düzenlemeler sonucunda, Tokat sancak statüsüne çıkarılmış ve bazı kazaların da bağlanmasıyla söz sancağın sınırları genişletildi. Sancağın kazaları Zile, Erbaa, Niksar ve Reşadiye oldu.
 •  Tokat'ta ilk kütüphane Hacı Hüseyin Efendi tarafından kuruldu.
 •  93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşları) sırasında Batum Dolaylarından gelen Gürcüler’in ve Kafkasya Dolaylarından gelen Çerkezler’in Niksar ve köylerine yerleştirilmeleri.
 •  5 Nisan | Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa İstanbul'da vefat etti.
 •  Tokat Müzesi’nin kuruluşu, Tokat Halkevi’nin açılışı ve Tokat İl Yıllıkları gibi Tokat tarihini tanıtan önemli eserlerde imzası bulunan Eğitimci, Yazar ve Tarih Araştırmacısı Halis Turgut CİNLİOĞLU, Tokat’ta Behzat Çayı kenarında 2 katlı bir evde dünyaya geldi.
 • Mütevellioğlu Enver bey Tokat Belediye Başkanı (1907-1913) oldu.
   Reşadiye ilçesi kuruldu.
 •  Tokat'ta halkımızın büyük sel diye ifadelendirdiği büyük seylap oldu ve binlerce kişi sele kapılarak boğuldu.
   Kâtip Tahir Efendi Tokat Belediye Başkanı (1913–1915) oldu.
 •  14 Kasım | Mahkeme Önü ve Buzluk semtind­e büyük yangın oldu.
 •  Hey Onbeşli türküsüne konu olan 1315 (1899 ) doğumluların askere çağırıldı.
 •  Elmacızade Hüseyin Efendi Tokat Belediye Başkanı oldu. (1919–1921)
   14 Kasım | "Karadeniz Rum Cumhu­riyeti" kurmak suretiyle memleketin parçalan­masına çalışan Rumların bu çabalarını önlemek için Samsun'da kurulan Müdafaa-i Hukuk Ce­miyeti, bir şubesinin de Tokat'ta kurulması, "Ahaliyi Muhtereme" başlıklı yazı ile duyurul­du.
   20 Mart | Karadeniz Türkleri Müda­faa-i Hukuk Cemiyeti feshedilerek Erzurum'da kurulan "Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" ile Tokatlılar temasa geçtiler.
   20 Haziran | İzmir'in Yunan­lılar tarafından işgali nedeniyle Tokat'ta ilk miting Niksar ilçesinde yapıldı. Miting sonunda Reddi İlhak Cemiyeti Reisi Hacı Mahir Bey'in imzası ile İtilaf Dev­letleri temsilcilerine telgraf çekildi.
   26 Haziran | Mustafa Kemal Paşa Tokat Belediye Salonunda 25 Kişilik aydınlar grubuna hitap etti. 
 •   25 Temmuz | Erzurum'daki Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin düzenlediği Erzurum Kongresine Tokat'tan Hamamcıoğlu Rıfat bey katıldı.
   12 Eylül | 4 Eylül 1919'da Sivas'ta yapılan Sivas Kongresi'nden sonra Tokatlılar Milli Mücadelenin önemine ve hakikatine sahip çıkarak, İstanbul Hükümeti ile tamamen bağlantıyı kestiler.
   16 Ekim | Mustafa Kemal Paşa Amasya'ya geçmek üzere Sivas'tan Tokat'a geldiler.
   18 Ekim | Amasya'da yapacakları temasları için Tokat'a gelen Mustafa Kemal Paşa, bir gün devamlı halkla alakalı konular üzerinde görüşmeler yaptı ve Tokat hakkında iyi intibalarla Amasya'ya hareket etti.
   27 Ekim | Mustafa Kemal Paşa yanlarında gazeteciler olduğu halde Tokat'a geldi­ler.
   28 Ekim | Mustafa Kemal Paşa sabahleyin İhtiyat Zabitleri Teavün Cemiyetine uğrayıp görüşmelerde bulunduktan sonra öğleyin Sivas'a hareket etti
   20 Kasım | Ahmet Fevzi Paşa başkanlığındaki bir heyet Tokat'a geldi.
 •  17 Mart | 16 Mart 1920'de İstan­bul'un İngilizler tarafından işgali ve yapılanları protesto için Tokat'ta büyük gösterilerle mitingler yapıldı.
   18 Mart | İstanbul'un işgali üzerine Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasının bildirilmesi  üzerine  Tokat'tan meclise seçilenler belli oldu.
   31 Mayıs | Tokat Sancağı, Sivas Vilayetinden ayrılarak müstakil vilayet haline getirildi.
   6 Temmuz | 2 Temmuz 1920 tarihinde Zile'yi yakan asiler yakalanarak Kolordu Komutanı Rafet Paşa'nın harp divanı kararları ile infaz edildi..
   25 Temmuz | Postacı Nazım isyanı bastırıldı.
   26 Temmuz | Bütün isyanlar bastırılarak Tokat'ta huzur sağlandı.
 •  Seyfi Şükrü Bey Tokat Belediye Başkanı oldu. (1921-1923)
   Mart | Merkezi Sulusaray olan Artova İlçesi kuruldu.
 •  Sait Bey Tokat Valisi (1921–1926)
   H.Ali Yağcı Tokat Belediye Başkanı oldu.
 •  Mustafa Rahmi Gökçe Tokat Valisi oldu.
   Mehmet Agâh Bey Tokat Belediye Başkanı (1924–1926) oldu.
   Tokat Vilayet Matbaasının açıldı.
   Tokat İl Ticaret Odası kuruldu ve ilk başkan Tahir Rüştü BAÇ oldu.
   25 Eylül | Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa dördüncü kez Tokat'a geldi. Gazi, eşi Latife Hanım ile birlikte Tokatlı Piyade Yüzbaşı Mustafa Vasfi Süsoy’a ait konakta 2 gece misafir oldu.
 •  Tokat İdadisinin (Lise) Ortaokula dönüştürüldü.
   Mübadele sonucu Yunanistan’ın Drama, Kavala, Selanik, Kayalar ve köylerinden gelen 6800 göçmen Tokat’a yerleştirildi.
 •  Kadri Üçok Tokat Valisi (1926 -1930) oldu.
   H.Ali Yağcı Tokat Belediye Başkanı (1926-1928) oldu.
   Tokat Belediyesi İlk İtfaiye Teşkilatını Kurdu.
   Tokat Belediye Parkı açıldı.
 •  Anadolu’da ilk açılan müzelerden biri olan Tokat Müzesi, tarihi Gökmedrese'de Halis Turgut CİNLİOĞLU öncülüğünde açıldı.
   Bağış Uçak kampanyasına destek için Erbaa Belediye Başkanı Sururi SAY öncülüğünde önemli bir bölümü zengin tütün tüccarlarının desteği ile toplanan yardımlarla alınan 1012 numaralı uçağı Türk Hava Kurumuna hediye edildi, uçağa Erbaa Tayyaresi ismi verildi.
 •  Binbaşı Şevki Bey Tokat Belediye Başkanı (1928-1930) oldu.
   23 Ağustos | Amasya-Zile Demiryolu açıldı.
   17 Eylül | Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa Sivas'tan saat 14.00'de To­kat'a geldiler. Belediyeyi ziyaret ettiler.
 •  Ali Rıza Ceylan Tokat Valisi (1930-1933) oldu.
   Ömer Aşiroğlu Tokat Belediye Başkanı (1930-1933) oldu.
   21 Kasım | Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa To­kat'a geldiler.
 •  30 Ağustos | Bağış Uçak kampanyasına destek için Niksarlılar topladıkları paralar ile aldıkları uçağı Türk Hava Kurumuna bağışladılar, uçağa Niksar Tayyaresi adı verildi.
 •  15 Şubat | Sivas-Samsun T.C.D.D hattının Tokat'ın batısındaki Turhal, Zile, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinden geçen 105 km'lik kısmı ulaşıma açıldı.
   Tokat’ta odun ve kömür yakılarak ilk elektrik üretimi gerçekleştirildi.
   16 Aralık | Zile-Sivas demiryolu hattı tamamlandı.
 •  Recai Güreli Tokat Valisi (1933-1936) oldu.
   Mustafa Latifoğlu Tokat Belediye Başkanı (1933-1936) oldu.
   7 Ekim | Turhal Şeker Fabrikasının temeli İktisad Vekili M.Celal Bayar tarafından atıldı.
 •  15 Ağustos | Tokat Cumhuriyet meydanına Atatürk heykeli yapıldı.
   10 Ekim | Tokat Mebusu M. Vasfi SÜSOY vefat etti.
   19 Ekim | Turhal Şeker Fabrikasının açılışı yapıldı.
   İktisat Vekili Mahmut Celâl (3. C. Başkanı Celal Bayar) ve Sinop Mebusu Recep Zühtü Bey Belediye Meclisi kararıyla Tokat hemşerisi ilan edildi.
   800 Amele (Düz İşçi) ile Tokat-Turhal, 1200 amele ile Tokat- Niksar yollarının kazma kürekle yapılmasına başlandı.
   Özel İdare Numune (Örnek) fidanlığı Kuruldu.
   Tokat’ta Belediye Mezbahası kuruldu.
   Tokat’ın ilk Haritası ve İmâr Planı oluşturuldu.
   İskân Kanunu ve Tokat’ta Uygulanması gerçekleştirildi.
 •  8 Şubat | T.B.M.M. V. Dönem Tokat Saylavlar (M. Vekili) seçimi yapıldı.
   Kazova Sağ Sahil Sulama Kanalı Etüdüne başlandı.
   Memleket (Devlet) Hastanesi açıldı.
   Bağış Uçak kampanyasına destek için Zileliler kendi aralarında topladıkları para ile Çekoslovakya'dan T16 tipi savaş uçağı alarak Türk Hava Kurumuna bağışladı, uçağa Zile Tayyaresi adı verildi.
   Aksu Harkı’ndan Elektrik Üreten Santrali yapılarak Şehre Elektrik verilmeye başlandı.
 •  Faiz Ergun Tokat Valisi (1936-1939) oldu.
   Remzi Topçam Tokat Belediye Başkanı (1936-1939) oldu.
   Romanya göçmenleri Tokat’a getirildi.
   Tokat'ta Kur’an Kursu açıldı.
   Ali Tusi ve Sen Timur türbeleri onarımı yapıldı.
   Dökmetepe köyü kuruldu.
   30 Litre/Sn suyun Çördük Köyü’nden getirilerek şehir içme suyu olarak Şehre dağıtıldı.
   Kazma kürekle Tokat Çamlıbel yolunun yapıldı.
 •  Tokat Şehir Kadastrosuna başlandı.
   Niksar Gökçeli’de İl Üzüm Bağlarının kuruldu.
   Yeni Ortaokul binası (Gop Lisesi Binası) inşaatının biterek hizmete açıldı.
 •  Kazova İnekhanesi kuruldu.
   Dökmetepe-Pazar yolu yapıldı.
 •  Tokat Şehir Kadastrosuna başlandı.
   Niksar Gökçeli’de İl Üzüm Bağlarının kuruldu.
   Yeni Ortaokul binası (Gop Lisesi Binası) inşaatının biterek hizmete açıldı.
 •  Mustafa Yolcu Tokat Belediye Başkanı (1939-1942) oldu.
   Gümenek Regülatörü ve Kazova Sağ Sahil Sulama Kanalı inşaatı temel atıldı.
   26 Aralık | Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki Kelkit havzasında yer alan Erbaa, Niksar, Reşadiye, Suşehri, Koyulhisar, Erzincan ve Erzurum 26 Aralık’ı 27 Aralık’a bağlayan gece saat 02.00'de 7.9 şiddetinde depremle sarsılmış, Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde resmi rakamlarla toplam 32.962 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 100.000 kişi de yaralanmış, yerleşim yerlerinde hasarsız tek bir bina kalmamıştır.
 •  İzzeddin Çağpar Tokat Valisi (1940-1945) oldu.
   Niksar Ortaokulu açıldı. 
 •  Mehmet Altun Tokat Belediye Başkanı (1942-1943) oldu.
   Gop Bulvarı Taşhan-Taşköprü arası inşaatı başladı.
   20 Aralık | Erbaa ve Niksar'da yaşanan depremde 1939‘daki depremden daha fazla can ve mal kaybına sebep olmuş, Erbaa adeta haritadan silinmiştir.
   Kazova Sağ Sahil Sulama Kanalı’na Su bağlanması ve Kazova’da sulu tarımın başladı.
   Gop Stadyumu şimdiki yerinde yapılmaya başlandı.
 •  İzzet Endiz Tokat Belediye Başkanı (1943-1944) oldu.
   Taşova, Tokat’a bağlı ilçe olarak kuruldu.
   Tokat Tekel Şarap İmalathanesi kuruldu, ilk üretilen şaraplar "Köşkü Bağlar" adıyla piyasaya sürüldü.
   Tokat Orman İşletme Müdürlüğü kuruldu.
   27 Kasım | 26/27 Kasım 1943 tarihinde Cuma gecesi saat 00.45’te Erbaa ve Niksar'da vukua gelmiş olup, birinci ve ikinci depremlerden sonra halk,az çok depremlere dayanabilecek nitelikte konut yapma sistemine geçmiş bulunduğundan mal ve can kaybı diğer depremlere nispeten daha az olmuştur.
 •  Mustafa Yolcu Tokat Belediye Başkanı (1944-1948) oldu.
   10 Ocak | Doğan Spor Avcılar Kulübü kuruldu.
   Kız Sanat Enstitüsü açıldı.
   İstanbul’da yapılan Dünya Şarapçılık Kongresi’nde; Narince üzümünün "En İyi Üzüm", Tokat Tekel İdaresi’nin ürettiği narince şarabının da "En İyi Şarap" seçildi.
   15 Nisan | Erbaa'nın şimdiki yerine kurulmasına karar verildi. (15.4.1944 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile)
   15 Nisan | Tarım Bakanlığı tarafından Tokat'ta fidan üretimi için Tokat Fidanlığı’nın kurulmasına karar verildi. (15.4.1944 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile)
   1 Eylül | Turhal ilçe oldu.
   Artova ilçe merkezi Çamlıbel’den Kızılca’ya (Günümüzdeki Artova İlçe merkezinin olduğu yere) taşındı.
 •  Cavit Kınay Tokat Valisi (1945-1948) oldu.
   20 Temmuz | Erkek Sanat Ortaokulu açıldı.
   Tokat’ta ilk seri üretim yapan Sıvama Tezgâhı kuruldu.
 •  10 Eylül | Tokat Milletvekili Halit Nazmi Keşmir Maliye Bakanı (10.09.1947-27.03.1948) oldu.
   13 Eylül | Tokat'ta sel meydana geldi.
   Kazova Sağ Sahil Sulama Kanalı  tamamen biterek işletmeye alındı.
 •  Sadri Aka Tokat Valisi (1948 –1949) oldu.
   Mehmet Altun Tokat Belediye Başkanı (1948 – 1950) oldu.
   Tokat’ın 2. İmar Planı yapıldı.
 •  24 Haziran | Tokat'ta büyük sel meydana geldi. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü selden sonra Tokat’ı ziyaret etti.
   Abdulkadir Sarısözen Tokat Valisi (1949 – 1950) oldu.
   Erkek Sanat Okulu Enstüti oldu.
 •  Bekir Suphi Aktan Tokat Valisi (1950 – 1952) oldu.
   Mehmet Şahin Tokat Belediye Başkanı (1950 – 1954) oldu.
   Ali Paşa ve Meydan Camilerinin onarıldı.
   Ziraat Bankası’nın binası yapıldı.
   Gop Bulvarı Taşhan - Cumhuriyet Meydanı arasının açıldı.
 •  Tokat - Pazar Yolu inşaatının başladı.
   Bulgaristan Göçmenleri Tokat’a geldi.
 •  Fazıl Kaftanoğlu Tokat Valisi (1952–1960) oldu.
   Taşova ilçesi Tokat’tan alınarak Amasya’ya bağlandı.
   Niksar Kale Lastik Fabrikası lastik ve plastik ayakkabı üretimine başladı.
   Erbaa Sol Sahil Sulama inşaatı başladı, 1959’da işletmeye kısmen, 1969’da tam kapasite işletmeye alındı.
 •  Tokat İmam Hatip Lisesi açıldı.
   Tokat Barosu kuruldu.
 •  Mehmet Aksu Tokat Belediye Başkanı (1954-1955) oldu.
   Tokat Hükümet Konağı inşaatına başlandı.
   DSİ Tokat Başmühendisliği kuruldu..
   1 Mart | Almus ilçe oldu.
   4 Mayıs | Almus'ta Belediye teşkilatı kuruldu.
 •  Mesrur Gürgenç Tokat Belediye Başkanı (1955-1957) oldu.
   Tokat Öğretmen Okulu açıldı.
   Tokat Ankara otobüs seferleri başladı.
   Tokat Sel Havzası çalışmalarına başlandı.
   Kurtuluş Un Fabrikası kuruldu.
 •  Niksar - Reşadiye yolu ve Dokuzdolambaç köprüleri inşaatlarına başlandı.
   Sert Ağaç Koll Şirketi Sandalye Fabrikası kuruldu.
   Bakır Levha Fabrikası kuruldu.
   Turhal’da ilk Belediye otobüsleri çalışmaya başladı.
   Tokat'lı Burhan Yamanoğlu ve Ömer Kuntay Voleybol Milli Takımına seçildi.
 •  Lütfi Uzel Tokat Belediye Başkanı (1957-1960) oldu.
   1 Nisan | Pazar'a Kasaba Belediye Teşkilatı kuruldu.
   Almus Barajının temeli atıldı.
   Artvin'lilerin Tokat’a geldi.
   Artova Siloları yapıldı.
 •  Öğretmen Okulu (Bugünkü Tıp Fakültesi dekanlık ve Polikliniklerin olduğu bina) inşaatı bitirildi.
   Dimes Gıda Sanayii kuruldu.
 •  Tokat'ta Kümbet Mahallesi kuruldu.
   Almus Barajı inşaatına başlandı.
   Gop Bulvarı’nın Cumhuriyet Meydanı-Üçgen Kahve arası Karayollarınca açılmaya başlandı.
 •  Hakkı Albayrakoğlu Tokat Valisi (1960 –1964) ve Tokat Belediye Başkanı (1960–1963) oldu.
   Tokat Hükümet Konağı şimdiki yerine taşındı.
   28 Aralık | Vedat Arıkan Chp İl Başkanı iken Kurucu Meclis Tokat İl Temsilcisi seçildi. (Vedat Arıkan; Tokat, 1915 - Ankara Hukuk Fakültesi,1941. Evli 3 Çocuklu. Avukat.)
 •  14 Temmuz | Zile Lisesi'nin temeli atıldı.
   28 Aralık | Yetiştirme Yurdu açıldı.
   Topçam Turizm Otobüs şirketi kuruldu.
 •  Besi Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi kuruldu.
   Kazova Sol Sahil Sulama Kanalı inşaatına başlandı.
 •  Mesrur Gürgenç Tokat Belediye Başkanı (1963–1968) oldu.
   Köprübaşı-Malkayası yolu inşaatına başlandı.
   Sulusaray Kaplıcalarının açıldı.
   Topraksu Teşkilâtı Tokat’ta Kuruldu.
   Kazovada Pamuk Ekimi denemesi yapıldı.
 •  Turgut Eğilmez Tokat Valisi (1964-1967) oldu.
   Behzat Deresi Sel Havzası Kızıleniş Bölgesi Islah çalışmalarına başlandı, proje 1967 yılında bitti.
   Kapıcıoğlu Otobüs İşletmeciliği Şirketi kuruldu.
   Takyeciler Camii onarımı yapıldı.
   İstanbul Belediyesi’nden alınan daha önce uzun süre kullanılmış Busing Marka 4 otobüsle Tokat’ta Şehir içi Otobüs taşımacılığının başlandı.
 •  Omala Ovası Sulaması inşaatına başlandı.
   Niksar Ovası Sağ Sahil Sulama Kanalı inşaatına başlandı.
   Karayolları Şube Şefliği kuruldu.
 •  Tokat Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi kuruldu.
   5 Ekim | Tamamen Türk mühendisleri ve yerli kaynaklarla tamamlanan Almus barajı ve hidroelektrik tesisleri su, ışık bekleyen Anadolu'nun bir bölgesini kalkındırmak için bizzat projenin mühendisi dönemin Başbakanı Süleyman DEMİREL tarafından hizmete açıldı, tesis o dönem 157 milyon 160 bin liraya tamamlandı.
   Atatürk Ortaokulu Eğitim Öğretime başladı.
   Kazova Sol Sahile ilk su bağlandı, 1969 yılında tamamı bitti.
   Tokat Ticaret Lisesi, eğitime 1967 Yılında Sulusokak’ta Halk Eğitim Merkezi yapılırken yıkılan binada başlandı, Gop Lisesi Yanındaki binada devam etti. Şimdiki Binasına 1974-1975 Öğrenim Yılında Geçti.
 •  Yusuf Yakupoğlu Tokat Valisi (1967-1970) oldu.
   Tokat’ın Üçüncü İmar Planı hazırlandı.
 •  Yüksek Seçim Kurulu Mesrur Gürgenç’in kazandığı Belediye Başkanlığını iptal etti ve Hakkı Albayrakoğlu Tokat Belediye Başkanı (1968–1970) oldu.
 •  26 Haziran | Atatürk'ün Milli mücadele yıllarında Tokat'a ilk gelişi olan 26 Haziran 1919 tarihinden 50 yıl sonra 26 Haziran 1969 tarihinde Tokatspor Kulubü kuruldu.
   Cumhuriyet Ortaokulu (daha sonra Lise) Eğitim Öğretime başladı.
 •  A.Suat Etemoğlu Tokat Valisi (1970-1972) oldu.
   Sağlık Koleji açıldı, eğitime 1971 yılında Eğitim Öğretime başladı.
 •  İhsan Eröz Tokat Belediye Başkanı (1971–1972) oldu.
   Dr. Cevdet Aykan Köyişleri Bakanı (26.03.1971 – 11.12.1971), Sağlık Bakanı (11.12.1971 – 22.05.1972) oldu.
   Projede 750 işyeri olan Sanayi Sitesi inşaatına başlandı.
   Tokat’ta elektrik alan ilk köy; Taşlıçiftlik oldu.
   Tokat, 1971-1972 sezonunda Türkiye Voleybol birinci ligine yükseldi.
 •  M.Zekai Gümüşdiş Tokat Valisi (1972-1975) oldu.
   Muammer Ayyıldız Tokat Belediye Başkanı (1972-1973) oldu.
    10 Haziran | Sonradan Yeşilyurt İlçesi olan Artova'nın Arabacı Musa Kasabası'nda belediye teşkilatı kuruldu.
 •  Mesrur Gürgenç Tokat Belediye Başkanı (1973-1977) oldu.
   Artova Yatılı Bölge Okulu açıldı.
   Tokat, Turhal, Zile Sanayi Siteleri açıldı.
 •  Tokat Milletvekili İsmail Hakkı Birler Devlet Bakanı (26.01.1974 - 21.06.1976) oldu.
 •  Mehmet Erdem Tokat Valisi (1975–1978) oldu.
   A.Şevki Erek Gençlik ve Spor Bakanı (31.03.1975 – 21.06.1976) oldu.
    15 Şubat | Tokat'ta Bulvar Sineması yakıldı.
    10 Haziran | Tokat Sigara Fabrikası'nın temelinin atıldı.
 •  Tokat Organize Sanayi kuruldu.
   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin temeli olan Tokat Meslek Yüksekokulu Sulusokak'ta açıldı.
 •  A.Şevki Erek  Devlet Bakanı (21.07.1977 – 28.10.1977), Gençlik ve Spor Bakanı (28.10.1977 – 05.01.1978) oldu.
   Sermet Doğan Koç Tokat Belediye Başkanı (1977-1980) oldu.
 •  Lütfü Tuncel Tokat Valisi (1978-1979) oldu.
   Taksan (Takım Tezgâhları San. Tic.) A.Ş. Tokat tesislerinin temeli atıldı.
 •  Adil Kerimoğlu Tokat Valisi (1979-1981) oldu.
   Bedestenlioğlu Yapı Kooperatifi kuruldu.
 •  İsmet Saraçoğlu Tokat Belediye Başkanı (1980–1984) oldu.
 •  Çetin Birmek Tokat Valisi (1981-1984) oldu.
   17 Şubat | Tokat Milletvekili Mehmet Kazova vefat etti.
   Tokat’ın 4.İmar Planı ihale edildi.
 •  31 Mayıs | Eğitimci, Yerel tarihçi Halis Turgut Cinlioğlu vefat etti.
   2 Ağustos | Tokat doğumlu DSİ Samsun Eski Bölge Müdürü Süreyya Bedestenlioğlu vefat etti.
   31 Ağustos | Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde Ziraat Fakültesi kuruldu.
 •   Tokat'a bağlı Pazar ve Yeşilyurt ilçeleri kuruldu.
 •  16 Şubat | 3 defa kırılan bacağına rağmen 285 uluslararası güreşten yalnız dördünü kaybeden, 85 defa milli olarak bu alanda rekor kıran, 4 defa Dünya şampiyonu, 2 defa dünya kupası şampiyonu olarak "Şampiyonlar Şampiyonu" unvanını kazanan ve bir dönem Almus Çevreli Kasabası Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin AKBAŞ, geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda hayata gözlerini kapattı.
 •   Tokat'a bağlı Sulusaray ve Başçiftlik ilçeleri kuruldu.
 •  25 Ağustos |  Tansu ÇİLLER başbakanlığındaki 51. Hükumetin Tokat'lı Ulaştırma Bakanı Ali Şevki EREK'in desteğiyle yapımı tamamlanan Tokat Havalimanı, TOKAT isimli RJ 100 tipi 100 kişilik ilk Türk Hava Yolları uçağının Tokat'a inmesiyle resmen ve fiilen hava trafiğine açıldı. 


 • Sizlerde Tokat Kronolojisi sayfamıza katkıda bulunmak isterseniz, bize sosyal medya hesaplarımızın mesaj kısmından veya Tokattannet@gmail.com email adresinden ulaşabilirsiniz...
Okumadan Geçme
© Tüm hakları saklıdır
2016-2022 Tokattan.net